\"Všechny


Úvod »» ANSILVER (Biostat) ASANEX 5L kanystr


        

ANSILVER (Biostat) ASANEX 5L kanystr

novinka akce

 

Skladem: 0,00 ks
Číslo produktu: 23522
Výrobce: ANSIL
Parametr 1: Protiplísňový přípravek
Parametr 2: Prostředek s bělícím účinkem
Nelze uplatnit slevový kupón
930,00 KČ (34,37 EUR)
naše cena bez DPH: 804,00 KČ (29,71 EUR)
naše cena s DPH (21 %):
972,84 KČ (35,95 EUR)

do košíku:
  ks  

BIOSTAT® Asanex je kapalný antimikrobiální, hlavně protiplísňový suspenzní prostředek s bělícím účinkem určený pro komplexní sanaci vlhkých zdí budov a sklepních prostor a také koupelen, skladů ovoce a zeleniny a pod. Přípravek působí na celou škálu mikroorganismů, které jsou schopné množit se na vlhkých zdech. Přípravek působí okamžitě i preventivně. Působením chlornanu se okamžitě ničí už narostlé kolonie plísní a dalších mikroorganismů a do cca 0,5 hod. se projeví i bělící účinek. Desinfekční a bělící účinek trvají cca 3 hodiny. Následně antimikrobiální složka BIOSTAT® (obsahující aktivní stříbrnou sloučeninu) dlouhodobě a aktivně likviduje podhoubí plísní a zabraňuje růstu nových kolonií mikroorganismů. Účinné látky jsou chlornan sodný a chlorid stříbrný.

Složení přípravku: chlornan sodný < 50 g/l, chlorid stříbrný < 4,6 g/l, neionové povrchově aktivní látky < 1,8 g/l, pomocní látky < 35,4 g/l, voda.

Návod k použití: Před použitím důkladně protřepat a následně nastříkat nebo natřít na postižené místo. Interval mezi aplikacemi je závislý od konkrétních podmínek a intenzity aplikace. Používaní ploch či prostor člověkem případně zvířaty je možné okamžitě po dokonalém vyvětrání.

Dávkování: 80-200 ml/m2 na zaplísněné plochy, 40 ml/m2 na preventivní ošetření rizikových míst. Bezpečnost při práci: S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. S24/25 Zamezte styku s kůží a s očima. S37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S23 Nevdechujte aerosoly. S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S27/28 Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velikým množstvím vody. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo značení. S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo značení. S38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. S63 V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu. S29 Nevylévejte do kanalizace. S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Informace v nouzových případech poskytne Toxikologické a informační centrum tel.: 22491 9293.

Upozornění: R31 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. R36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Nepoužívat na kovy, ani společně s jinými přípravky. Zasažené kovové předměty důkladně umýt vodou. Přípravek je nebezpečný pro vodní prostředí. Je nutné zabránit proniknutí většího množství do vodních zdrojů a kanalizace. Skladování: S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. S49 Uchovávejte pouze v původním obalu. S7/47 Uchovávejte obal těsně uzavřený při těplotě nepřesahující 30°C. Likvidace obalů: Po důkladném vypláchnutí vodou odevzdat k recyklaci.

YzNkOTY