\"Všechny

NOVINKY

arr3AKCE Termoizolační stěrka AVITOP za nejskvělejší cenu.Slevnili jsme Teroizolační stěrku ne nejnižší cenu , již za 302kč/litr, bonus navíc při vyplnění... arr3Výhoda pro stálé odběratelePro stále odběratele máme připraveny řadu výhod. 1) Nastavení bonusového balíčku. 2) Nastavení...

ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 250,00 KČ (9,24 EUR)
naše cena 1 250,00 KČ (46,20 EUR)
naše cena 950,00 KČ (35,11 EUR)

KONTAKTY

ERDE PROFI s.r.o.
Budišovská 5
Opava
tel: +420608868708
erdeprofi@seznam.cz
www.erdeprofi.cz

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 150,00 KČ (5,54 EUR)

ANKETA

Jak se vám tyto stránky líbí?

Velice moc 43% Strašně moc 37% Nemnoho 13% Vůbec 7%

OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Kupní smlouva v písemné podobě vzniká dohodou smluvních stran o jejím obsahu. Kupní smlouva rovněž vzniká potvrzením závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Dnem, kdy začíná běžet lhůta dodání, se myslí den převzetí objednávky prodávajícím od kupujícího. Závaznou objednávku lze provést písemně poštou, faxem , elektronickou poštou nebo telefonem.

Doprava zboží

Nedohodne-li se prodávající a kupující v konkrétním případě jinak, zajišťuje dopravu zboží kupujícímu prodávající na vlastní náklady.

Je-li souhrnná hodnota objednávky nižší než 3000,-Kč bez DPH (125EUR bez DPH), zasíláme zboží na dobírku a účtujeme položku přepravné, balné ve výši 150,-Kč bez DPH (6,25EUR bez DPH) (platí jen pro ČR, na Slovensko přepravné kalkulujeme dle velikosti zásilky, podle tarifů České pošty).

Je-li souhrnná hodnota objednávky vyšší než 3000,- Kč bez DPH (125EUR bez DPH) a zboží je zasíláno na dobírku, je doprava v ceně zboží a neúčtujeme dobírkovou část (platí jen pro ČR, na Slovensko přepravné kalkulujeme dle velikosti zásilky, podle tarifů České pošty).

Termíny dodání zboží

Dodací lhůta je po potvrzení objednávky do 5 pracovních dní, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Dodávky zboží lze dohodnout do 24hodin,pokud je zboží skladem. Případný doplatek ceny z expresní dodávku bude kupujícímu předem sdělen a musí být kupujícím odsouhlasen.

V případě objednávky zboží na zakázku je dodací lhůta 4-6 týdnu, dle specifikace zboží. Místem dodání zboží se rozumí místo stanovené kupujícím v objednávce.

Kupující přebírá zboží pouze prostřednictvím osob jim zmocněným a oprávněným k převzetí zboží. Převzetí dodávky zboží potvrdí kupujícím svým podpisem, čitelným jménem event. razítkem na přiloženém dodacím listě a/nebo faktuře. Převzetím dodávky kupující potvrzuje, že zboží nemá zjevné vady a množství a sortiment odpovídá údajům uvedeným na dodacím listě a/nebo faktuře.

Platební podmínky

Prodávající vystaví kupujícímu fakturu a dodací list a doručí je současně s dodávkou zboží. Faktura kromě obecných náležitostí daňového dokladu obsahuje číslo objednávky, popř. i číslo kupní smlouvy. Kupující je povinen uhradit fakturu do 14 dnů od data vystavení faktury prodávajícímu, nedohodnou-li se jinak, například platbě dobírkou nebo prodloužení doby splatnosti. Kupní cena se považuje za zaplacenou teprve dnem připsání částky na účet prodávajícího. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn zastavit další dodávky zboží nebo změnit způsob platby. Rovněž je oprávněn kupujícímu účtovat kupujícím za každý den prodlení úrok ve výši stanovené ust. §369 a 502 obchodního zákoníku, tj. ve výši 0,05% denně. V případě neuhrazených závazků kupujícího vůči prodávajícímu, je tento oprávněn započíst provedené platby na úhradu těchto závazků. Pokud již prodávajícímu vznikly náklady či nárok na úrok, je prodávající oprávněn započíst platbu nejprve na náklady, poté na úroky a nakonec na hlavní plnění. Prodávající je povinen o tom kupujícího informovat.

Balení a značení zboží

Zboží bude baleno způsobem odpovídajícím dohodnutému nebo zvolenému způsobu dodání tak, aby bylo chráněno před poškozením a zničením během přepravy. Za standardní balení je považován kartónový obal, paleta apod.

Nabytí vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží po uhrazení jeho plné ceny( výhrada vlastnictví). Dokud je zboží ve vlastnictví ERDE PROFI s.r.o., není zákazníkovi dovoleno udělovat práva třetím stranám ve vztahu k předmětnému zboží. Zákazník je povinen nakládat se zbožím, které bylo dodáno pod výhradou vlastnictví, s nezbytnou opatrností, a tak, jako by zboží bylo majetkem firmy ERDE PROFI s.r.o.. V případě, že zákazník nesplní své závazky, a to z důvodu finanční nesolventnosti, firma ERDE PROFI s.r.o. je oprávněna dle vlastního uvážení převzít zpět zboží, které bylo dodáno pod výhradou vlastnictví a které je stále v rukou zákazníka, aniž by došlo k omezení práv náležejících firmě ERDE PROFI s.r.o.. Zákazník se zavazuje za tímto účelem neodvolatelně zplnomocnit zástupce firmy ERDE PROFI s.r.o. k jeho odebrání, jak v celém objemu, tak případně zbylé části.

Záruční podmínky

Firma ERDE RPOFI s.r.o. garantuje, že její zboží je bez materiálových a výrobních vad po dobu 24 měsíců od data expedice zboží. Tato garance nebude platit pro zboží, u kterého podle výlučného rozhodnutí firmy ERDE RPOFI s.r.o, došlo k nedbalému zacházení, nevhodnému použití nebo jinému zneužití. Další ujednání se řídí obchodním zákoníkem.

Plnění záruky spočívá dle dohody prodávajícího s kupujícím v dodání náhradního zboží za zboží vadné, v případě dodání chybějícího zboží, slevě kupní ceny a nebo odstoupení od smlouvy.

Předpokladem uznání nároků kupujícího na výměnu zboží vadného za bezvadné je písemné oznámení vady se stručným popisem bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. Právo na uznání nároků při vadách zjevných zaniká po uplynutí 10 dnů po převzetí zboží.

Všeobecná a závěrečná ujednání

V souladu s ust. §273 odst. 2 obchodního zákoníku mají odchylná ujednání ve smlouvě přednost před zněním těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky v podrobnostech upravují postavení, práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uzavírání kupních smluv na dodávky zboží ERDE RPOFI s.r.o., zjednodušenou formou potvrzením objednávky. V případě uzavření kupní smlouvy písemnou formou se použijí tyto obchodní podmínky pouze v případě, kdy tak formou odkazu stanoví kupní smlouva.


banner

 

M2NkM